Dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego – dla kogo?

Osoby, które z uwagi na swój stan zdrowia, muszą skorzystać ze specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, w tym również łóżka rehabilitacyjnego, mogą ubiegać się o całkowite lub częściowe dofinansowanie jego zakupu. W poniższym artykule szczegółowo wyjaśniamy wszystkie aspekty związane z pozyskaniem dofinansowania na zakup łóżka rehabilitacyjnego.

Skąd pochodzą środki dofinansowania na zakup łóżka rehabilitacyjnego?

Dofinansowanie na zakup łóżka rehabilitacyjnego pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Szczegółowe warunki udzielania dofinansowania określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.

Kto może starać się o dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego?

O dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego mogą ubiegać się wszystkie osoby niepełnosprawne z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, które powinno być wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania ds. Niepełnosprawności. Celem przedmiotowego zakupu powinna być likwidacja barier architektonicznych i poprawa w codziennym funkcjonowaniu osoby chorej. Wprawdzie nie ma szczegółowych obostrzeń dotyczących limitów w zakresie osiąganego dochodu przez osobę niepełnosprawną, jednak warto wiedzieć, że najczęściej w pierwszej kolejności pozytywnie rozpatrywane są wnioski osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Ile wynosi dofinansowanie na zakup łóżka rehabilitacyjnego?

Dofinansowanie na zakup łóżka rehabilitacyjnego może wynieść nawet do 95% jego wartości rynkowej, jednak obarczone jest limitem do wysokości 15-krotnego średniego wynagrodzenia.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby uzyskać dofinansowanie?

Oprócz wspomnianego już ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez Powiatowy Zespół Orzekania ds. Niepełnosprawności, celem otrzymania dofinansowania na zakup łóżka rehabilitacyjnego, jest złożenie wniosku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Instytucja ta jest jednostką organizacyjną Starostwa, będącą dysponentem środków pochodzących z PFRON. Adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie można uzyskać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, któremu, biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, podlega osoba niepełnosprawna. Wniosek o dofinansowanie może zostać złożony na formularzu, dostępnym na stronie internetowej danego PCPR, lub w formie indywidualnego, pisemnego podania zawierającego niezbędne dane i informacje. We wniosku o dofinansowanie wymagane jest uzasadnienie potrzeby zakupu łóżka oraz tego, w jaki sposób miałoby się ono przyczynić do zniesienia barier architektonicznych u osoby niepełnosprawnej, biorąc pod uwagę jej stan zdrowia.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące załączniki:

  • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, a w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • kopię orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą,
  • zaświadczenie o wysokości dochodów osoby z niepełnosprawnością lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich miesięcznych dochodach obejmujących okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek, który nie uwzględnia wartości podatku,
  • jeżeli, w orzeczeniu nie jest określony stopień niepełnosprawności, wówczas konieczne jest dołączenie zaświadczenia lekarskiego o rodzaju niepełnosprawności,
  • wszelkie kopie dokumentów zaświadczających otrzymywanie dodatkowych zapomóg finansowych, świadczeń itp.,
  • dokument o zameldowaniu w danym lokalu lub umowę jego wynajmu,
  • ewentualną zgodę lokatorów do montażu sprzętów lub urządzeń likwidujących bariery architektoniczne.

Należy mieć mocno na uwadze to, iż dość często wzory wniosków dostępne w PCPR są błędne lub nie zawierają wszystkich wymaganych danych, dlatego bezpieczniejszą alternatywą jest sporządzenie własnego, indywidualnego podania z uwzględnieniem wszystkich wytycznych określonych w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty ich złożenia. Decyzja o przyznaniu, bądź nie, dofinansowania na zakup łóżka rehabilitacyjnego powinna być wydana w formie decyzji administracyjnej, od której wnioskodawcy przysługuje odwołanie.

Ile kosztuje łóżko rehabilitacyjne?

Łóżko rehabilitacyjne jest sprzętem, którego cena uzależniona jest od jego rodzaju. Cena manualnych łóżek rehabilitacyjnych rozpoczyna się już od kwoty ok. 2 500,00 zł, natomiast cena łóżek elektrycznych potrafi być znacznie wyższa i wynosić nawet około 10 000,00 zł.

Gdzie można zakupić łóżko rehabilitacyjne?

Łóżko rehabilitacyjne można zakupić w sklepach internetowych, które specjalizują się w sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego. Warto zdecydować się na sklep, który posiada szeroki wybór asortymentu oraz może pochwalić się doświadczeniem w branży medycznej.

Sklep X-REH wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i zaprasza do zapoznania się z bogatą ofertą łóżek rehabilitacyjnych oraz innego sprzętu medycznego. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy z branży medycznej, X-REH oferuje swoim klientom pomoc w wyborze sprzętu dostosowanego do potrzeb użytkownika.